شرکت پایکار بنیان

ارائه دهنده تجهیزات اتوماسیون صنعتی در ایران

واحد فروش: (۰۲۱) ۸۲۴۴۱۰۰۰
فاکس: (۰۲۱) ۸۸۸۸۳۰۴۶
وب سایت: http://www.paykarbonyan.com 
پست الکترونیک: info@paykarbonyan.com
نشانی دفتر فروش: خیابان وزرا، روبروی خیابان ۳۵، پلاک ۱۰۲
کد پستی: تهران ۱۵۱۶۷۳۹۶۱۱