Lettre d'information

 محصولات
 › 
امرن
 › 
Control Components 

Control Components

دریافت اطلاعات
کنترل فرایندها امریست که در صنعت روز به روز بیشتر مورد توجه واقع می شود . و بر اهمیت آن افزوده میگردد . به عبارت دیگر تمام فرایندهای فیزیکی و یا شیمیایی موجود در صنعت در معرض اغتشاشات و عوامل بهم زننده ای هستند که نتیجه این عوامل تغییر در شرایط عملیاتی همچون دما ، فشار ، سطح مایع و یا دبی می شود . برای اینکه تاثیر مخرب این مزاحمتها را از بین ببریم ، واحدهای صنعتی با دستگاهها و سیستم های کنترل اتوماتیک مجهز می شوند . در واقع به منظور تهیه محصول مرغوبتر در صنعت باید درجه حرارت ،مقدار جریان سیال ، سطح مایع ، و سایر شرایط سیستم بدقت کنترل شده و درحد معینی که در نتیجه مطالعات طولانی حاصل شده است ، نگاهداری شوند . این امر مرغوبیت محصول نهائی را تضمین نموده و استاندارد آنرا در سطح مطلوب ثابت نگاه می دارد .
برای کنترل متغیرهای همچون درجه حرارت ، جریان سیال ، سطح مایع و یا فشار از سیستمهای خودکاری بنام کنترل کننده استفاده میشود . در این سیستمها متغیرهای مختلف اندازه گیری میشوند و در صورتیکه از حد مطلوب انحراف پیدا کرده باشد بطور خودکار دستور یک سلسله عملیات تصحیح کننده بقسمتهای مختلف واحد صنعتی داده میشود که منجربه از بین بردن انحراف میگردد . . کنترلرهای مختلف  دارای عملکرد متفاوت بر روی پاسخ فرایند تحت کنترل می باشند که با تعیین مقادیر بهینه پارامترهای کنترلر می توان فرآیند را به بهترین وضعیت کنترل نمود.


انواع Control Components

خبرنامه

بـرای عـضویـت در خـبـرنـامـه، پـسـت الکترونیک خود را وارد کنید.


Control Components